Νέο ΦΕΚ για τα ιστορικά οχήματα

Απάντηση
Dimitris
Δημοσιεύσεις: 99
Εγγραφή: Δευ 02 Δεκ 2013 11:48 pm
Τοποθεσία: Athens & Ljubljana

Νέο ΦΕΚ για τα ιστορικά οχήματα

Δημοσίευση από Dimitris » Παρ 20 Οκτ 2017 4:24 pm

https://www.e-nomothesia.gr/kat-aytokin ... -2017.html

Κοινή Υπουργική Απόφαση Α οικ. 55972-3112/2017 - ΦΕΚ 3641/Β/16-10-2017

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Α οικ. 61041/5235/ 2013 απόφασης του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ 3019/Β/2013) με θέμα «Αντικατάσταση των διατάξεων της περίπτωσης Ε’ της παραγράφου 6 της υπ’ αριθ. ΣΤ/1831/1978 (ΦΕΚ Β’ 72/1978)

απόφασης του Υπουργού Συγκοινωνιών, όπως αυτή ισχύει» σχετικά με τα οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος.

Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Α οικ. 55972-3112/2017

ΦΕΚ 3641/Β/16-10-2017

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Α οικ. 61041/5235/ 2013 απόφασης του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ 3019/Β/2013) με θέμα «Αντικατάσταση των διατάξεων της περίπτωσης Ε’ της παραγράφου 6 της υπ’ αριθ. ΣΤ/1831/1978 (ΦΕΚ Β’ 72/1978) απόφασης του Υπουργού Συγκοινωνιών, όπως αυτή ισχύει» σχετικά με τα οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 88 και της παραγράφου 2 του άρθρου 90 του ν. 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» (Α’57).

2. Τις παραγράφους 1 και 2 περ. γ του άρθρου 49 του ν. 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» (Α’ 57).

3. Το άρθρο 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).

4. Το π.δ. 111/2014 (Α’ 178) «Περί του Οργανισμού του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.

5. Την υπ. αριθ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016/14-11-2016 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών(Β’3696), «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου».

6. Το άρθρο 4 του π.δ. 123/2016 (Α’ 208) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

7. Το π.δ. 125/2016 (Α’ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

8. Την υπ’ αριθ. οικ. 4402/88/23-01-2017 (Β’ 127) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Νικόλαου Μαυραγάνη».

9. Την υπ’ αριθ. οικ. 20871/21-03-2017 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Διορισμός Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».

10. Το άρθρο 49 του ν. 4313/2014 (Α’ 261) «Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».

11. Την υποπαράγραφο Δ.4 της παραγράφου Δ του άρθρου 3 του ν. 4254/2014 (Α’ 85) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις».

12. Την παρ. 9 του άρθρου 49 του ν. 4276/2014 (Α’ 155) «Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις».

13. Την υπ.’ αριθ. ΣΤ/1831/31-01-1978 (Β’72) απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών «Περί καθορισμού τρόπου και διαδικασίας χορηγήσεως των αδειών κυκλοφορίας των αυτοκινήτων οχημάτων και των υπ’ αυτών ρυμουλκούμενων», όπως αυτή ισχύει.

14. Την υπ’ αριθ. Α οικ. 61041/5235/28-11-2013 απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ 3019/ Β’) «Αντικατάσταση των διατάξεων της περίπτωσης Ε’ της παραγράφου 6 της υπ’ αριθ. ΣΤ/1831/31-01-1978 (Β’72) απόφασης του Υπουργού Συγκοινωνιών , όπως αυτή ισχύει.

15. Την ανάγκη περαιτέρω εξορθολογισμού του κανονιστικού πλαισίου που διέπει τα οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος.

16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:1. Ως οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος καθορίζονται τα οχήματα τα οποία πληρούν τις απαιτήσεις και προϋποθέσεις των διεθνών κανονισμών που έχουν θέσει η Διεθνής Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (ΔΟΑ), η Διεθνής Ομοσπονδία Μοτοσικλέτας (ΔΟΜ) και η Διεθνής Ομοσπονδία Ιστορικών Οχημάτων (ΔΟΙΟ). Καθορίζονται και χαρακτηρίζονται ως οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος αποκλειστικά από τα νομικά πρόσωπα που εκπροσωπούν νόμιμα στην Ελλάδα τη ΔΟΑ, τη ΔΟΜ ή τη ΔΟΙΟ, κατά περίπτωση, βάσει των οικείων διεθνών κανονισμών και με τις διαδικασίες που οι οικείοι κανονισμοί ορίζουν.

2. Με την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας, ο κύριος του οχήματος δύναται να προβεί σε εγγραφή του σε οιαδήποτε ελληνική ομοσπονδία της επιλογής του, η οποία του χορηγεί ενάριθμο διακριτικό γνώρισμα (πινακίδες ή οιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο). Το ενάριθμο αυτό διακριτικό γνώρισμα δεν υπέχει θέση στοιχείων κυκλοφορίας, τα δε οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος μετέχουν στη δημόσια κυκλοφορία με τους όρους και προϋποθέσεις που τίθενται από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας για κάθε οδικό όχημα. Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης επιλέξει να μη διαγράψει το χαρακτηρισθέν ως ιστορικό όχημα αλλά να διατηρήσει τα συμβατικά στοιχεία κυκλοφορίας, τα ως άνω χορηγηθέντα ενάριθμα διακριτικά γνωρίσματα πρέπει να φέρονται σε εμφανές σημείο στον εμπρόσθιο και οπίσθιο ανεμοθώρακα, εφόσον πρόκειται να συμμετάσχει το όχημα σε αγώνες ή εκδηλώσεις που διοργανώνουν τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1.

3. Τα οχήματα της παρούσας, εφόσον δεν φέρουν στοιχεία κυκλοφορίας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 88 και 90 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, απαγορεύεται να τίθενται σε δημόσια κυκλοφορία. Δύνανται να χρησιμοποιούνται μόνο για αγώνες ή εκδηλώσεις, νομίμως αδειοδοτημένες, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 49 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας όπως ισχύει, χωρίς να επιτρέπεται η αυτοκίνητη μετακίνηση από και προς τους χώρους των αγώνων ή εκδηλώσεων ή προς άλλους χώρους για την τυχόν επισκευή ή συντήρηση αυτών. Κατά την χρήση τους στους αγώνες ή εκδηλώσεις της παρούσας φέρουν υποχρεωτικά το ενάριθμο διακριτικό γνώρισμα της παραγράφου 2, συμπεριλαμβανομένων των οχημάτων που έχουν χαρακτηριστεί ως ιστορικού ενδιαφέροντος αλλά δεν έχουν διαγραφεί από επιλογή του ιδιοκτήτη τους και διατηρούν τα συμβατικά στοιχεία κυκλοφορίας.

4. Τα παραπάνω οχήματα δύνανται να διαγράφονται από το Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 49 του ν. 4313/2014 (Α’ 261). Για τη διαγραφή του οχήματος ο ιδιοκτήτης του υποβάλλει σε οποιαδήποτε Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας τα εξής δικαιολογητικά:

α. Αίτηση για την διαγραφή του οχήματος ιστορικού ενδιαφέροντος,

β. στοιχεία κυκλοφορίας (άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας) του οχήματος,

γ. βεβαίωση χαρακτηρισμού του οχήματος ως ιστορικού ενδιαφέροντος, η οποία εκδίδεται από τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 και περιλαμβάνει τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του οχήματος, καθώς και τα στοιχεία του ιδιοκτήτη. Επιπροσθέτως, η ως άνω βεβαίωση φέρει μοναδικό αριθμό τα δύο πρώτα ψηφία του οποίου αντιστοιχούν στα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 της παρούσης,

δ. βεβαίωση περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας, εκδοθείσα από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών. Η βεβαίωση της περίπτωσης αυτής δεν απαιτείται εάν, μεταξύ των συναρμόδιων Υπηρεσιών, πραγματοποιείται διασταύρωση περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας με ηλεκτρονικά μέσα,

ε. αποδεικτικό καταβολής του προβλεπόμενου στην περίπτωση 4 της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του π.δ. 116/2004 (Α’ 81), όπως ισχύει, τέλους διαγραφής.

Ο αρμόδιος υπάλληλος της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών, μετά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών προβαίνει στη διαγραφή του οχήματος από το Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών -διαδικασία η οποία καταγράφεται στο Μητρώο - και στην χορήγηση στον αιτούντα βεβαίωσης διαγραφής.

Η ως άνω διαδικασία διαγραφής πραγματοποιείται κατ’ αναλογία και για τα αγωνιστικά αυτοκίνητα ιστορικού ενδιαφέροντος, εφόσον αυτά είναι επισήμως χαρακτηρισμένα ως τέτοια.

Προκειμένου περί οχημάτων τελούντων σε καθεστώς φορολογικής ακινησίας, και τα οποία πρόκειται να διαγραφούν δυνάμει της παρούσης, ισχύει αναλογικά η υποπαράγραφος Δ.4 της παραγράφου Δ του άρθρου 3 του ν. 4254/2014 (Α’ 85) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις».

5. Τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 αποστέλλουν σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στη Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών μηνιαία κατάσταση στην οποία αναφέρονται:

α) Τα χορηγηθέντα ενάριθμα διακριτικά γνωρίσματα.

β) Οι αριθμοί κυκλοφορίας των οχημάτων στα οποία αντιστοιχούν.

γ) Τα στοιχεία των ιδιοκτητών των αυτοκινήτων και η ταχυδρομική τους διεύθυνση.

δ) Τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά των αυτοκινήτων (έτος πρώτης κυκλοφορίας, εργοστάσιο κατασκευής).

Αποστέλλουν, επίσης, κατά το μήνα Ιανουάριο κάθε έτους κατάλογο με τα ανωτέρω στοιχεία σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή για το σύνολο των οχημάτων που έχουν χαρακτηρίσει ως ιστορικού ενδιαφέροντος.

6. Σε περίπτωση θέσης των ανωτέρω οχημάτων σε δημόσια κυκλοφορία, κατά παράβασιν της παραγράφου 3 της παρούσης και των διατάξεων του ΚΟΚ, όπως ισχύει, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων (1500) ευρώ (€) στον ιδιοκτήτη του οχήματος και πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων (1500) ευρώ (€) στον οδηγό του οχήματος εφόσον πρόκειται για διαφορετικό πρόσωπο.

Σε περίπτωση χρήσης των χαρακτηρισθέντων ως ιστορικού ενδιαφέροντος οχημάτων σε αγώνες ή εκδηλώσεις της παρούσης άνευ του απαραίτητου ενάριθμου διακριτικού γνωρίσματος - όπως αυτό ορίζεται στην παρ. 2 της παρούσης - επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους τριακοσίων (300) ευρώ (€).

Ως όργανα ελέγχου των ως άνω παραβάσεων και επιβολής των σχετικών κυρώσεων ορίζονται - κατ’ αναλογία - τα αναφερόμενα στο άρθρο 2 του ν. 3446/2006 «Οργάνωση και λειτουργία αρχών ελέγχου κυκλοφορίας των οχημάτων - Ρυθμίσεις για τις επιβατικές μεταφορές και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 49).

7. Από τη θέση σε ισχύ της παρούσης απόφασης καταργείται η περίπτωση Ε’ της παραγράφου 6 της υπ’αριθ. ΣΤ/1831/1978 (ΦΕΚ Β’ 72/1978) απόφασης του Υπουργού Συγκοινωνιών, όπως ισχύει, κατά το μέρος που αφορά στα οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος.


Η ισχύς της παρούσης απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2017

Dimitris
Δημοσιεύσεις: 99
Εγγραφή: Δευ 02 Δεκ 2013 11:48 pm
Τοποθεσία: Athens & Ljubljana

Re: Νέο ΦΕΚ για τα ιστορικά οχήματα

Δημοσίευση από Dimitris » Παρ 20 Οκτ 2017 5:26 pm

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ!


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΦΙΛΠΑ

Μας κοινοποιήθηκε το νέο ΦΕΚ 3641 σχετικά με την πιστοποίηση και κυκλοφορία των ιστορικών οχημάτων (ως συνημμένο).

Είναι προφανές ότι εκ παραδρομής χρησιμοποιήθηκαν οι όροι και περιορισμοί των αγωνιστικών οχημάτων και όχι των ιστορικών.
Καταβάλλεται πολύ μεγάλη προσπάθεια για συνάντηση με τους αρμόδιους φορείς του Υπουργείου Οικονομικών για τη διευκρίνιση και τροποποίηση της απόφασης αυτής.

Από το site της ΦΙΛΠΑ θα υπάρχει συνεχής ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο της προσπάθειάς μας.

Εν τω μεταξύ προτείνουμε στα μέλη μας την αποφυγή κυκλοφορίας οχημάτων με ιστορικές πινακίδες μέχρι νεοτέρας διότι είναι το πρόστιμο έχει οριστεί στα 1.500,00€.

Ο Πρόεδρος και Δ.Σ. της ΦΙΛΠΑ

Απάντηση

Επιστροφή στο “ΔΙΑΦΟΡΑ”